SCORE

SCORE-tabellen (2015)

  • Patienter utan diabetes eller manifest hjärt-kärlsjukdom delas in låg, måttlig, hög och mycket hög risk att dö i hjärt-kärlsjukdom inom tio år:
    • Risken kan bedömas med hjälp av SCORE-tabellen
    • SCORE-tabellen använder kön, uppnått systoliskt blodtryck, rökstatus, ålder och totalkolesterol som variabler
  • Den senaste SCORE-tabellen från 2015 bör användas i Sverige och har, jämfört med den tidigare tabellen, något lägre risker. Den använder data från populationsstudier och Socialstyrelsens dödsorsaksregister, och har rekalibrerats för svenska förhållanden.

SCORE2

Källor


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.