Digitalisförgiftning

Sammanfattning

Digitalis hämmar transporten av Na- och K-joner över cellmembranet genom bindning till Na, K-ATPas. Det ökar mängden intracellulärt kalcium som behövs för hjärtmuskelkontraktionen. Har positiv inotrop och negativ kronotrop effekt. Dominerande symtom vid överdos är arytmier. Försämrad överledning och bradyarytmier är vanligt, men alla typer av arytmier kan förekomma. Hjärtsvikt vid allvarlig förgiftning. Stigande kaliumvärde indikerar allvarligt förlopp.

Behandlingen är i första hand symtomatisk, men effektiv antidot (Digifab) finns för användning vid allvarlig förgiftning. Kalciumantagonister är kontraindicerade. Betablockerare, isoprenalin, adrenalin, intravenös kalciumtillförsel liksom elkonvertering av pulsgivande arytmi bör om möjligt undvikas.


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.