Etylenglykolförgiftning

Sammanfattning

Förtäring medför berusning men etylenglykol är inte toxiskt förrän metaboliterna glykolat och oxalat bildats. Dessa orsakar metabolisk acidos och njurskada. Etanol (eller fomepizol) blockerar metabolismen av etylenglykol, varför sådan antidotbehandling ges omedelbart vid misstanke på intag av toxisk mängd.

Provtagning avseende S-etanol, S-etylenglykol och syrabasstatus styr fortsatt terapi. Vid uttalad metabolisk acidos ges dessutom behandling med buffert och akut hemodialys.


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.