Förgiftning med kalciumantagonister

Sammanfattning

Kalciumantagonisterna hämmar flödet av kalciumjoner in i cellerna och utövar sina effekter huvudsakligen på den glatta muskulaturen i kärlväggarna samt på hjärtat. Huvudrisken vid överdosering är bradyarytmi, myokarddepression och perifer kärldilatation. Det är framför allt verapamil och diltiazem som påverkar hjärtats retledningssystem. Dessa substanser kan, liksom nifedipin, även framkalla en uttalat negativ inotrop effekt. Samtliga kalciumantagonister har en perifert vasodilaterande effekt.

Behandlingen baseras på intensivvårdsövervakning och symtomatisk terapi. Atropin ges före ventrikelsköljning och vid hjärtpåverkan rekommenderas kalcium iv i hög dos. Ofta behövs efter optimal vätsketillförsel iv, infusionsbehandling med adrenerga läkemedel.


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.