Salicylatförgiftning

Sammanfattning

Hos större barn och vuxna ger förgiftning lätt igenkännbar salicylism med bland annat tinnitus, hörselnedsättning, svettningar, oro, hyperventilation och hudrodnad. Mindre barn kan snabbt få hypoglykemi och metabolisk acidos.

Behandling med upprepat kol förkortar förgiftningsförloppet. Rehydrering och alkalinisering av urinen är effektivt för att påskynda eliminationen. Hemodialys kan vara befogat i svåra fall.


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.