Värmerelaterade tillstånd

 • Defintion:Lindrig-måttlig-svår kropppåverkan på grund av hög omgivningstemperatur. Värmeutmattning/överhettning; rektal temperatur 37–40o C. Värmeslag; mental påverkan och rektal temperatur vanligen över 40C. Hög luftfuktighet och kraftig fysisk aktivitet ökar risken.
 • Förekomst: Värmeböljor kan ge "epidemier" av värmeslag. Äldre personer och utomhusarbetare är den grupp som är värst utsatta.
 • Symtom:Värmeutmattning/överhettning kännetecknas av yrsel, törst, svaghet, huvudvärk, illamående, kräkningar, irritabilitet och koordinationssvårigheter. Första tecknet på värmeslag är ofta svimningskänsla eller synkope. Värmeslag kan komma plötsligt, men det vanliga är att det utvecklar sig över dagar.
 • Kliniska fynd:Vid värmeutmattning/överhettning finns ofta takykardi och/eller hypotoni. Rektal temperatur ligger mellan 37–40° C. Vid värmeslag tillkommer centralnervösa symtom som sänkt medvetandegrad, kramper och koma, rektal temperatur vanligen över 40° C.
 • Diagnostik:Rektal temperatur, puls och blodtryck ska kontrolleras. Andra  undersökningar är blodprover, EKG, röntgen cor/pulm och CT hjärna.
 • Behandling:Nedkylning, rehydrering och korrigering av elektrolytrubbningar, påbörjas så snart som möjligt. Värmeslag har en dödlighet på upp till 10 %, men tidig diagnos och korrekt behandling ger en överlevnad på nästan 100 %.

Basfakta

Definition

  • Värmerelaterade tillstånd innebär ett kontinuerligt spektrum av patologiska tillstånd:1
   • Lindrigare former av värmerelaterad sjukdom
   • Värmeutmattning, överhettning
   • Värmeslag
   • Ansträngningsutlöst värmeslag
  • Lindrigare former av värmerelaterad sjukdom:
   • Central kroppstemperatur under 40° C och inga symtom från centrala nervsystemet
  • Värmeutmattning, överhettning:
   • Personen är ur stånd att fortsätta med sina aktiviteter
  • Värmeslag:
   • Livshotande tillstånd med kroppstemperatur i regel över 40° C och med CNS-påverkan som leder till delirium, kramper eller koma2
   • Utvecklas ofta långsamt under flera dagar och förekommer främst bland äldre och personer med kroniska sjukdomar2
   • Kan vara fatalt trots till synes effektiv behandling. Bestående neurologiska skador förekommer.3
   • Ansträngningsutlöst värmeslag utvecklas snabbare än vanligt värmeslag och uppstår oftast hos yngre och friska personer. Karaktäriseras av varm hud med eller utan svettning och centralnervösa förändringar4
  • Modern definition:
   • Värmeslag är en form av hypertermi som har samband med systemisk inflammatorisk respons (SIRS) och leder till multiorgansvikt där encefalopati dominerar2

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.