Drunkning

 • Definition: Drunkning innebär syrebrist till följd av nedsänkning under vatten eller annan vätska. Drunkning kan sluta med överlevnad med eller utan skador, eller leda till död.
 • Förekomst: Varje år är drygt 400 personer med om drunkning i Sverige, varav omkring hälften avlider.
 • Symtom: Drunkning hämmar andningen och leder snabbt till hjärtstillestånd.
 • Kliniska fynd: Kontrollera medvetandet, andning, puls, temperatur, eventuellt blodtrycket. 
 • Diagnostik: Aktuella undersökningar på sjukhus är blodgaser, hjärtlungröntgen, EKG, blododling.
 • Behandling: Hjärt-lungräddning och ring 112. Inläggning för observation.

Basfakta

Definition

 • Drunkning definieras som en process som resulterar i livshotande syrebrist efter immersion/submersion i vätska. Personen kan som resultat av drunkningen avlida eller överleva med eller utan skador:1-3
  • Immersion innebär att en person är omsluten av vätska men har huvudet ovanför ytan
  • Submersion innebär att även huvudet är under vätskeytan

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.