Överkänslighet mot insektsstick

  • Definition:Bi- och geting kan utlösa akuta och dramatiska överkänslighetsreaktioner. Stick från andra insekter kan orsaka lokala reaktioner. Utomlands finns även andra insektsbett av relevans, men dessa tas ej upp här.
  • Förekomst:Allvarliga reaktioner är sällsynta Cirka 1–3 dödsfall årligen i Sverige.
  • Symtom:De första symtomen är smärta, rodnad, svullnad. Hos vissa uppstår hudklåda, urtikaria, sjukdomskänsla, trötthet. I sällsynta fall ses anafylaxi.
  • Kliniska fynd:Ett spektrum av reaktioner kan observeras från milda till sällsynta fall med livshotande andningssvårigheter.
  • Diagnostik:Tilläggsundersökning kan vara allergitest.
  • Behandling:Lokal akutbehandling med nedkylning och eventuell borttagning av gadd. Eventuellt kan en upplöst ASA-tablett gnidas in, anti-histaminer ges, per-orala kortikosteroider och i allvarliga fall givande av adrenalin i pennformat. Efter anafylaxi kan allergenspecifik immunoterapi bli aktuell.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.