Bulimia nervosa

  • Definition:Tillståndet karakteriseras av frekventa och återkommande episoder av hetsätning (≥1 gång/vecka i ≥1 månad) åtföljda av kompensatoriska beteenden i syfte att inte gå upp i vikt, såsom självframkallade kräkningar, missbruk av laxermedel eller överdriven fysisk träning.
  • Förekomst:Livstidsrisken för att insjukna i bulimia nervosa är 1,7−2,3 % för kvinnor och 0,1−0,5 % för män. De flesta insjuknar i 20-årsåldern.
  • Symtom:Tidiga symtom är ändrade mat- och aktivitetsvanor, magproblem och trötthet. SCOFF-testet kan användas i primärvården för att hitta personer som kanske har en ätstörning.
  • Kliniska fynd:Klinisk undersökning är ofta normal. Ibland ses försämrad tandhälsa och svullna spottkörtlar på grund av kräkningar.
  • Diagnostik:Grundlig anamnes av matvanor, kompensatoriska beteenden, sociala förhållanden och eventuell psykiatrisk samsjuklighet. Somatisk undersökning och blodprover för bedömning av eventuella komplikationer.
  • Behandling:Kognitiv beteendeterapi (KBT) individuellt eller i grupp rekommenderas till vuxna. Ungdomar ska i första hand erbjudas familjebehandling. Fluoxetin har effekt på hetsätning, kräkning och stämningsläge och kan användas som komplement till psykoterapi.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.