Autism (autismspektrumtillstånd)

  • Definition:Autism karakteriseras av allvarliga och varaktiga bristande förmågor inom social ömsesidighet, icke-verbal kommunikation och att förstå, utveckla och bevara relationer. Ofta ingår begränsat, stereotypt och repetitivt beteende, fobier, sömn- och ätstörningar, raserianfall och självdestruktivt beteende.
  • Förekomst:Prevalens av autismspektrumtillstånd är minst 1 %.
  • Symtom:Symtom visar sig på olika sätt beroende på ålder, grad av autism och intellektuell funktionsnedsättning
  • Kliniska fynd:Hos vissa ses tecken på autismspektrumtillstånd vid BVC-kontrollerna. Ofta ses avvikelser i kommunikation och socialt samspel vid samtal med patienten.
  • Diagnostik: För att ställa diagnosen bedöms aktuella symtom, utveckling, kognitiv funktion, psykiatrisk differentialdiagnostik/samsjuklighet och somatiska differentialdiagnoser/bakomliggande tillstånd.
  • Behandling:Många olika insatser och behandlingar används. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.