Autism (autismspektrumtillstånd)

 • Definition:Autism karakteriseras av allvarliga och varaktiga bristande förmågor inom social ömsesidighet, icke-verbal kommunikation och att förstå, utveckla och bevara relationer. Ofta ingår begränsat, stereotypt och repetitivt beteende, fobier, sömn- och ätstörningar, raserianfall och självdestruktivt beteende.
 • Förekomst:Prevalens av autismspektrumtillstånd är cirka 1 %.
 • Symtom:Symtom visar sig på olika sätt beroende på ålder, grad av autism och intellektuell funktionsnedsättning
 • Kliniska fynd:Hos vissa ses tecken på autismspektrumtillstånd vid BVC-kontrollerna. Ofta ses avvikelser i kommunikation och socialt samspel vid samtal med patienten.
 • Diagnostik: För att ställa diagnosen bedöms aktuella symtom, utveckling, kognitiv funktion, psykiatrisk differentialdiagnostik/samsjuklighet
  och somatiska differentialdiagnoser/bakomliggande tillstånd.
 • Behandling:Många olika insatser och behandlingar används. 

Basfakta

Definition

 • Autism är ett neuropsykiatrisk tillstånd som enligt DSM-5 karakteriseras av allvarliga och varaktiga bristande förmågor inom tre områden:1-2
  • Social ömsesidighet, såsom att närma sig andra, gensvar i samtal med andra och dela intresse/känslor med andra
  • Icke-verbal kommunikation, såsom ögonkontakt och kroppsspråk
  • Förstå, utveckla och bevara relationer 
 • Förmågan till flexibilitet är nedsatt och det finns begränsad variation i beteenden och intressen.1-2
 • Svårigheterna medför funktionsbegränsning i vardagen.1-2
 • Termen autism eller autismspektrumtillstånd (AST, eller ASD som är en förkortning av engelskans autism spectrum disorder) har i DSM-5 och ICD-11 ersatt de tidigare diagnoserna autism i barndomen, atypisk autism och Aspergers syndrom.1-2
 • Behovet av stöd för personer med autismspektrumtillstånd varierar stort på grund av svårighetsgrad. I DSM-5 delas svårighetsgraden vid autismspektrumtillstånd in i 3 olika nivåer:
  • Nivå 1 – kräver stöd
  • Nivå 2 – kräver omfattande stöd
  • Nivå 3 – kräver mycket omfattande stöd

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.