Tics och Tourettes syndrom, TS

Basfakta

Definition

  • En neuropsykiatrisk funktionsnedsättning av okänd genes som oftast uppmärksammas tidigt i barndomen. Prevalensen uppskattas till en procent av befolkningen. De flesta har också någon form av psykisk komorbiditet såsom ADHD, eller tvångssyndrom.1
  • Det dominerande draget är någon form av tics – ofrivilliga rörelser (motoriska) eller ofrivilliga läten (vokala).2-4
  • Tics kan förekomma sporadiskt och isolerat, men vid Tourettes syndrom ökar och avtar ticsen över dagar, veckor eller månader och patienten upplever nya tics eller återkommande, gamla.5
  • Betydande komorbiditet kan föreligga.6-7
  • Många fall diagnostiseras sent eller aldrig.
  • Tillståndet beskrevs första gången 1885 av Georges Gilles de la Tourette.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.