Tics och Tourettes syndrom

 • Definition:Tourettes syndrom – multipla motoriska tics och minst ett vokalt tics, med debut före 18 års ålder och varaktighet i mer än ett år. Övergående tics – kriterierna för Tourettes syndrom är uppfyllda med undantag för att tics funnits kortare tid än ett år. Ihållande (kroniska) motoriska eller vokala tics – kriterierna för Tourettes syndrom är uppfyllda med undantag för att det bara rör sig om en typ av tics, motoriska eller vokala.
 • Förekomst:Prevalensen av Tourettes syndrom är cirka 1 % i åldersgruppen 5–18 år i de flesta länder. Tics är normalt och ses hos 15–20 % av alla barn.
 • Symtom:Motoriska och vokala tics definieras som plötsliga, snabba, icke-rytmiska och återkommande rörelser eller läten. Samsjuklighet med ADHD och tvångssyndrom är vanligt.
 • Kliniska fynd:Ofrivilliga tics. Tics kan ibland undertryckas kortare tid och behöver därför inte synas vid en läkarundersökning. Filmklipp på barnet när det har symtom kan vara till hjälp.
 • Diagnostik:Genomgång av symtomutveckling, samsjuklighet, somatisk och neurologisk undersökning. Skattning med olika formulär och semistrukturerade intervjuer är till hjälp.
 • Behandling:Information (psykoedukation) till patient och anhöriga är viktigast som första insats. Kognitiv beteendeterapi (KBT) eller läkemedelsbehandling övervägs om ticsen ger subjektivt obehag (exempelvis smärta), sociala eller känslomässiga problem eller påverkar skol- eller arbetsprestationer.

Basfakta

Definition

 • I DSM-5 kategoriseras tics och Tourettes syndrom under utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser.1
 • I ICD-11 kategoriseras tics och Tourettes syndrom under nervsystemets sjukdomar, rörelsesjukdomar (movement disorders).2
 • Tourettes syndrom enligt DSM-5:1
  • Multipla motoriska tics och minst ett vokalt tics, med debut före 18 års ålder och varaktighet i mer än ett år, som inte beror inte på effekter av någon substans eller annan sjukdom
 • Tourettes syndrom enligt ICD-11 (fritt översatt):2
  • Kroniskt tillstånd som kännetecknas av motoriska och vokala tics, med debut under barndomen (developmental period)
  • Motoriska och vokala tics definieras som plötsliga, snabba, icke-rytmiska och återkommande rörelser eller läten
  • För diagnos Tourettes syndrom krävs förekomst av både motoriska och vokala tics under minst ett år, även om de kanske inte förekommer samtidigt eller hela tiden under tidsperioden
 • Övergående tics:
  • Kriterierna för Tourettes syndrom är uppfyllda med undantag för att tics funnits kortare tid än ett år 
 • Ihållande (kroniska) motoriska eller vokala tics:
  • Kriterierna för Tourettes syndrom är uppfyllda med undantag för att det bara rör sig om en typ av tics, motoriska eller vokala 

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.