Bipolär sjukdom hos barn och unga

  • Definition:Bipolär sjukdom karaktäriseras av allvarliga svängningar i energinivå och stämningsläge med maniska och oftast även depressiva episoder.
  • Förekomst:Det anges en prevalens på knappt 2 % av bipolärt spektrum hos barn och tonåringar.
  • Symtom:Depressionssymtom är förlust av glädje, energi och engagemang, nedstämdhet och trötthet. Maniska symtom är lyckokänslor och överdriven upprymdhet, extremt hög energinivå, pratsamhet, omdömeslöst beteende och minskat sömnbehov.
  • Kliniska fynd:Ångest, irritabilitet, koncentrationssvårigheter, sömnrubbningar och suicidalt beteende ses i alla faser.
  • Diagnostik:Det är viktigt att differentialdiagnostisera gentemot andra psykiatriska diagnoser. Komorbiditet är vanligt, bland annat med ADHD. Organisk orsak måste också uteslutas.
  • Behandling:Läkemedelsbehandling, psykoedukativa insatser till patient och familj, regelbunden livsrytm, tillräckligt med sömn och försiktighet med alkohol och andra droger.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.