Depression hos barn och unga

  • Definition:Depression hos barn och unga.
  • Förekomst:14–25 % av alla ungdomar upplever minst en episod med depression.
  • Symtom:Sänkt stämningsläge, nedsatt förmåga till lust och glädje, förändrad självkänsla, och aktivitetsnivå, ofta associerade med somatiska symtom.
  • Kliniska fynd:Nedstämdhet, passivitet eller irritabilitet, negativa tankar om sig själv samt dödstankar.
  • Diagnostik:Diagnostiken vilar helt på en klinisk bedömning. Avgränsat insjuknande eller försämring där kärnsymtomen med irritation, nedstämdhet eller glädjelöshet framträder tydligt. Upprepade episoder och stöd av ärftlighet stöder diagnosen. Självskattningsformulär kan användas för att värdera förloppet men inte för diagnostik.
  • Behandling:Multimodal och individuellt anpassad behandling. Huvudsaklig behandling är psykoterapi, eventuellt med antidepressivt läkemedel (fluoxetin). Det är lämpligt att först starta med psykopedagogiskt stöd i samråd med ungdom och föräldrar med syfte att återta rutiner med mat, sömn och vardag, anpassa skolgången så att den stöder men inte belastar med krav, minska konfliktnivån och successivt öka på med aktiviteter. 

Basfakta

Definition

  • Depressioner hos barn och ungdom kan yttra sig som hos vuxna i form av sänkt stämningsläge, nedsatt förmåga till lust och glädje, förändrad självkänsla, och aktivitetsnivå, oftast associerade med somatiska symtom.1
  • Det kan även föreligga andra uttrycksformer än hos vuxna, beroende på barnets ålder. Yngre barn visar sin nedstämdhet mer sällan verbalt och i stället mer odifferentierat än ungdomar och vuxna, se även under Diagnos/Diagnoskriterier.
  • Nedstämdhet hos barn kan också vara ett uttryck för andra problem, till exempel omsorgssvikt eller misslyckanden inom ramen för en obehandlad ADHD, snarare än symtom på en "depression", som är ett distinkt förstämningstillstånd.
  • Bipolära affektiva sjukdomar förekommer under ungdomsåren men sällan före puberteten och karaktäriseras av episoder med sänkt och episoder med höjt stämningsläge.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.