Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), barn

  • Definition:Försenad eller långvarig reaktion på en påfrestande händelse eller livssituation av mycket hotande eller katastrofal art, som troligen skulle ha framkallat starkt obehag hos de flesta.
  • Förekomst:Exponering för traumatiska händelser varierar mellan olika länder och populationer och därmed varierar också förekomsten av PTSD.
  • Symtom:Kan vara psykosomatiska reaktioner, trötthet, irritabilitet, låg frustrationströskel, aggressivitet, hyperaktivitet och/eller sömnsvårigheter.
  • Kliniska fynd:Utöver symtom ses inga särskilda kliniska fynd.
  • Diagnostik:Diagnosen ställs utifrån anamnes från barnet och eventuellt föräldrarna med kartläggning av PTSD-symtom.
  • Behandling:Traumafokuserad KBT.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och progno


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.