Självmord och självmordsförsök bland barn och unga

Basfakta

Definition

  • Självmord:
    • Medvetet självskadande handling med dödsfall som intention och konsekvens
  • Självmordsförsök:
    • Medvetet självskadande handling med dödsfall som mer eller mindre tydlig intention men utan dödligt utfall

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.