Mobbning av barn

Basfakta

Definition

  • Mobbning under barnaåren har länge ansetts som en oundviklig del av att växa upp.1
  • Mobbningsoffer löper ökad risk att hamna i slagsmål, att bli skadade och att själva bli mobbare.2-4
  • Mobbning bland barn utgör en komplex problematik med potentiellt allvarliga komplikationer.
  • Effekterna av mobbning är sällan tydliga och det är inte sannolikt att ett barn skulle söka läkare för att det mobbas.
  • I Sverige har regeringen och offentliga myndigheter genomfört åtgärder för att begränsa mobbningen bland skolbarn, till exempel genom Barn- och elevskyddslagen (SFS 2006:67) som ålägger alla skolor att ha en systematisk handlingsplan mot mobbning.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.