Sexuella övergrepp mot barn

Basfakta

Definition

  • Sexuella övergrepp mot barn:1-2
    • Utvecklingsmässigt omogna barn/ungdomar och barn/ungdomar i beroendeställning som påtvingas sexuella handlingar som de inte förstår vidden av och som de inte kan ge sitt samtycke till utifrån erfarenhet och kunskap
    • Kränker sociala tabun förknippade med familjerollerna
  • Incest innebär sexuella förhållanden mellan biologiskt besläktade personer, i nedstigande led eller mellan syskon.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.