Sarkom

  • Definition:Sarkom är en heterogen grupp tumörer av mesenkymalt ursprung som utgår från bland annat skelett, muskler, fettvävnad, bindväv, blodkärl och nervbanor.
  • Förekomst:Cirka 370 personer i Sverige insjuknar årligen i skelett- och mjukdelssarkom, varav cirka 2/3 i mjukdelssarkom. Sarkom utgör cirka 10 % av maligna tumörer som drabbar barn och ungdomar.
  • Symtom:Skelettsarkom – initialt symtom är ofta smärtor som inte sällan hänförs till växtvärk, seninflammation eller ett trauma. Retroperitoneala sarkom och sarkom i inre organ – diffusa och långvariga besvär med okarakteristiska symtom. Mjukdelssarkom – ofta smärtfri, växande vävnadsförändring.
  • Kliniska fynd:Djup, bestående skelettsmärta och/eller ensidig svullnad eller vilovärk som kan härledas till skelettet utan annan uppenbar förklaring, samt palpabel resistens i skelettet ska föranleda misstanke om skelettsarkom och skyndsam röntgenundersökning. Välgrundad misstanke om mjukdelssarkom föreligger om resistens >5 cm i storlek och/eller lokalisering under muskelfascian (ej ruckbar vid spänd muskulatur), oavsett storlek. Välgrundad misstanke enligt standardiserat vårdförlopp, se kortversion för primärvården (RCC).
  • Diagnostik:Bilddiagnostik och vävnadshistologi (biopsi) ingår i diagnostiken.
  • Behandling:Vården av sarkom är centraliserad till fem sarkomcentrum i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm och Umeå. Den primära behandlingen är oftast kirurgi. Strålbehandling, cytostatikabehandling eller målriktad antitumoral behandling kan vara aktuellt före eller efter kirurgi.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.