Urinblåsecancer

  • Definition:Cancer som utgår från urinblåsan. Rökning och andra specifika carcinogena faktorer predisponerar, genetiska förhållanden kan också ha betydelse.
  • Förekomst:Incidensen är cirka 2 800 fall årligen i Sverige.
  • Symtom:Få eller inga symtom tidigt i förloppet. Sjukdomen uppdagas oftast vid påvisning av mikro- eller makroskopisk hematuri. Vissa utvecklar symtom först när metastaser föreligger.
  • Kliniska fynd:Som regel inga fynd vid klinisk undersökning. Välgrundad misstanke enligt standardiserat vårdförlopp, se kortversion för primärvården (RCC).
  • Diagnostik:Blod i urinen. Blodprover för njur- och leverfunktion kan vara positiva vid metastaser. Den primära utredningen bör inledas med DT-urografi följt av cystoskopi.
  • Behandling:Transuretral resektion (TURB), intravesikal installationsbehandling, cystektomi, strålbehandling, cytostatika eller kombinationer av dessa.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.