Högdosbehandling med autologt stamcellsstöd

Definition

 • Högdosbehandling med autologt stamcellsstöd är en resurskrävande behandling som erbjuds ett fåtal patienter med malign sjukdom vid regionsjukhusen i Sverige.
 • Lymfompatienterna måste ha en sjukdom som är känslig för cytostatikabehandling:
  • Det vill säga att det uppnås en behandlingseffekt efter ett begränsat antal cytostatikakurer med konventionella doser (induktionskurer)
  • I tillägg ska det föreligga ett dos-responsförhållande mellan cytostatikados och cancerdödande effekt
 • Högdosbehandling är etablerad praxis för:
  • Obehandlade myelomatospatienter under 65 år
  • Utvalda grupper med höggradigt malignt non-Hodgkin lymfom och Hodgkins sjukdom, som utvecklar recidiv eller progredierar under primärbehandlingen
 • Vid bland annat sarkom, testikelcancer och amyloidos betraktas högdosbehandling som behandling under utprövande.
 • Enstaka barn med onkologiska diagnoser är inkluderade i kliniska protokoll som innehåller högdosbehandling.

Rutin

Överlevnad


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.