Strålbehandling

Basfakta

Definition

 • Strålbehandling:
  • Joniserande strålning används kliniskt vid behandling av maligna (och ibland benigna) tillstånd
  • Målsättningen är att begränsa tillväxt och döda maligna celler i ett område samtidigt som skadan på den omgivande friska vävnaden begränsas
 • Strålning:
  • Är en form av energiöverföring och kan, beroende på energimängden, vara joniserande eller icke joniserande
  • Joniserande strålning har tillräckligt med energi för att bilda joner, elektriskt laddade atomer/molekyler i bestrålad vävnad
  • Strålningen kan antingen vara en elektromagnetisk vågrörelse, det vill säga utan massa (fotoner), eller av partikelnatur (till exempel elektroner, protoner)
  • Energi som absorberas i vävnaden mäts i Gray och 1 Gy = 1 joule/kg
 • Strålning bildas genom:
  • Radioaktiv nedbrytning av instabila kärnor
  • Nedbromsning av elektroner i röntgenrör
  • Nedbromsning av elektroner i acceleratorer

Indikationer

Strålbiologi

Planering av strålbehandling

Biverkningar

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.