Osteoporos

Sammanfattning

  • Definition:En systemisk skelettsjukdom med minskad benmassa och förändringar i benvävnadens mikroarkitektur som medför skört skelett och ökad risk för frakturer.
  • Förekomst:Förekomsten av osteoporos är mycket högre hos kvinnor än hos män och ökar kraftigt med åldern. I Sverige inträffar varje år cirka 60 000 lågenergifrakturer, varav 18 000 är höftfrakturer.
  • Symtom:Osteoporos ger sällan några symtom innan en fraktur inträffar och den låga bentätheten är viktig att identifiera på grund av att den är en riskfaktor för kommande frakturer.
  • Kliniska fynd:En fraktur efter litet våld är det viktigaste tecknet på osteoporos men kliniska fynd kan också vara lågt BMI, längdminskning >3 cm jämfört med maxlängd som ung eller uttalad thorakal kyfos som tecken på tidigare kotfrakturer.
  • Diagnostik:Beslut om benspecifik läkemedelsbehandling grundas på en samlad klinisk bedömning. Särskilt stark behandlingsindikation föreligger vid fraktur i kota eller höft.
  • Behandling:Benspecifika läkemedel, men också livsstilsförändringar såsom ökad fysisk aktivitet, träning av styrka och balans samt rökstopp.

Basfakta

Definition

  • Ofta när man talar om kunskapsområdet osteoporos innefattar begreppet inte enbart patienter med osteoporosvärde vid bentäthetsmätning, utan också patienter med med hög frakturrisk, såsom efter höft- eller kotfraktur – dessa kan sägas ha en klinisk osteoporos.
  • Den ursprungliga definitionen på osteoporos:
    • En systemisk skelettsjukdom med minskad benmassa och förändringar i benvävnadens mikroarkitektur som medför skört skelett och ökad risk för frakturer1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.