Autoimmunt polyglandulärt syndrom, typ II (APS II)

Basfakta

Definition

  • Autoimmunt polyglandulärt syndrom typ II (APS II) är en kombination av kronisk autoimmun binjurebarksvikt (Addisons sjukdom) med autoimmun tyreoideasjukdom eller autoimmun diabetes mellitus (diabetes mellitus typ 1), eller båda.1
  • I omkring hälften av fallen med APS II är binjurebarksvikt den initiala endokrina sjukdomen.2
  • Tidig diagnos kan bidra till att undvika morbiditet och mortalitet som följd av syndromet.

Diagnos

Behandling

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.