Typ 1-diabetes

Sammanfattning

 • Definition:Typ 1-diabetes kännetecknas av en autoimmun destruktion av betacellerna i pankreas (bukspottkörteln) med utveckling av absolut insulinbrist och kronisk hyperglykemi. Detta kan i sin tur leda till ökad risk för hjärt-kärlsjukdom.
 • Förekomst:Vanligast är att individer <20 år insjuknar. Det finns ungefär 50 000 patienter med typ 1-diabetes i Sverige, varav 7 000 barn.
 • Symtom:Kan variera från lindriga symtom med polyuri, ökad törst och viktnedgång till mer allvarliga symtom, som till exempel kräkningar, buksmärta och nedsatt medvetandenivå (särskilt vid diabetisk ketoacidos).
 • Kliniska fynd:Vid långsamt insjuknande kan kliniska fynd saknas helt. Vid diabetisk ketoacidos kan allvarlig dehydrering, frekventa kräkningar, polyuri trots dehydrering, viktnedgång, kräkningar, acetonlukt, hyperventilation, nedsatt medvetandegrad, försämrad perifer cirkulation med snabb hjärtfrekvens och hypotension med perifer cyanos förekomma.
 • Diagnostik:Bygger på att plasmaglukos ligger över vissa gränsvärden. Typiska symtom/fynd kan bidra till diagnosen. I regel förekommer autoantikroppar mot betaceller. 
 • Behandling:Består av regelbunden insulinbehandling och behandling av andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom, såsom dyslipidemi eller hypertoni. Egenbehandling med regelbunden fysisk aktivitet, varierad kost och rökfrihet.

Basfakta

Definition

 • Diabetes mellitus är en kronisk metabol sjukdom med olika bakomliggande orsaker. Sjukdomen karakteriseras av kronisk hyperglykemi med rubbningar i kolhydrat-, fett- och proteinmetabolismen. Diabetes beror på defekt insulinutsöndring, nedsatt insulineffekt eller en kombination av båda dessa faktorer.
 • Typ 1-diabetes kännetecknas av en autoimmun destruktion av betacellerna i pankreas med utveckling av absolut insulinbrist:
  • I vanliga fall föreligger serologiska markörer som tyder på en autoimmun process
  • Ofta akut klinisk presentation vid debut
 • Andra typer av diabetes:
  • Typ 2-diabetes
  • Graviditetsdiabetes (graviditetsutlöst diabetes):
  • LADA (Latent Autoimmune Diabetes in the Adult) har beskrivits som en sjukdom som har vissa likheter med både typ 1- som typ 2-diabetes:1
  • Exempel på andra typer:2

Diagnos

Behandling

Försäkringsmedicinsk bedömning

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.