Diabetesketoacidos och hyperosmolär hyperglykemi

  • Definition:Diabetesketoacidos och hyperosmolär hyperglykemi är livshotande tillstånd som representerar var sin ände av ett spektrum med dekompenserad diabetes. Tillstånden skiljer sig från varandra vad gäller debut, grad av dehydrering och ketoacidosens allvarlighetsgrad. Hyperglykemi ingår i tillstånden, men diabetesketoacidos kan även förekomma vid P-glukos <11,1 mmol/L och kallas då normoglykemisk ketoacidos.
  • Förekomst:Incidensen av diabetesketoacidos är cirka 6/100 000 vuxna invånare och år och är vanligast vid typ 1-diabetes. Hyperosmolär hyperglykemi förekommer i alla åldersgrupper, men oftast hos äldre patienter med typ 2-diabetes.
  • Symtom:Uttalad törst, stora urinmängder, synrubbningar och trötthet. Illamående, kräkningar och magsmärtor är vanligare vid diabetesketoacidos.
  • Kliniska fynd:Eventuellt sänkt medvetandegrad. Vid diabetesketoacidos förekommer acetonluktande andedräkt och i svåra fall djupa andetag (Kussmauls andning).
  • Diagnostik:Diagnos ställs baserat på anamnes, klinisk undersökning, mätning av glukos, ketoner, syrabasstatus (blodgas) och osmolalitet.
  • Behandling:Tillstånden kräver omedelbar inläggning på sjukhus. Rehydrering, insulin och kalium är tre hörnstenar i behandlingen.

Basfakta

Definitioner

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.