Hyperparatyreoidism

  • Definition:Överproduktion av paratyroideahormon. Man skiljer mellan primär, sekundär och tertiär typ. 
  • Förekomst:Prevalensen uppskattas till cirka 1–4 per 1 000 personer i befolkningen.
  • Symtom:De flesta patienterna (>70 %) är asymtomatiska när de diagnostiseras, och hittas via förhöjt Ca-värde.
  • Kliniska fynd:Vanligtvis är de kliniska fynden få. Njursymtom och osteoporos-tecken kan finnas i långt gångna fall.
  • Diagnostik:Tilläggsundersökningar är mätning av kalcium och parathyroideahormon, som bägge är förhöjda vid diagnosen.
  • Behandling:Kirurgisk behandling är det enda som kurerar, och den enda behandlingen vid symtomatisk hyperparathyroidism.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.