Hypotyreos

 • Definition:Ett tillstånd med nedsatt sekretion av tyroxin (T4) och trijodtyronin (T3) och nedsatt koncentration av hormonerna i blodet.
 • Förekomst:Prevalensen för hypotyreos är cirka 4 % och risken att insjukna är 5–10 gånger vanligare bland kvinnor.
 • Symtom:Symtomen är initialt diffusa men så småningom blir de mer karakteristiska med trötthet, frusenhet, tröghet, förstoppning och ökat sömnbehov.
 • Kliniska fynd:Tidiga kliniska tecken är få, senare tillkommer psykomotorisk tröghet, torr hud, torrt hår, långsamma reflexer, långsam puls.
 • Diagnostik:Man kan dela upp hypotyreos i overt hypothyreos där blodprover visar fritt T4 (FT4) under referensområdet och TSH över referensområdet. Subkliniskt hypotyreos karakteriseras av förhöjt TSH men FT4 fortfarande inom normal området. Båda dessa former är primär hypotyreos – det vills säga rubbningen sitter i sköldkörteln. Om stimuleringen från hypofysen faller bort utvecklas sekundär hypotyreos – då ser man ofta ett normalt TSH (ibland lite förhöjt eller lite lågt) i kombination med FT4 under referensområdet.
 • Behandling:Behandlingen är substitution med sköldkörtelhormon.

Basfakta

Definition1-2

 • Hypotyreos är ett tillstånd med nedsatt sekretion av tyroxin och trijodtyronin och nedsatt koncentration av hormonerna i blodet.
 • Det kliniska spektrat är brett och spänner från allvarligt myxödem (mycket ovanligt) till patienter med milda rubbningar i tyreoidea (vanligare).
 • Subklinisk (latent) hypotyreos:
  • Är en symtomfri, lätt nedsatt funktion i sköldkörteln3-4
  • FT4 och FT3 är normala, medan TSH är förhöjt
  • Det är omdiskuterat vilken klinisk betydelse diagnosen har3
 • Kretinism:4
  • Är ett syndrom som kännetecknas av utvecklingsstörning, dövhet, kortväxthet och typiska ansiktsdeformiteter som förekommer hos barn med obehandlad medfödd hypotyreos
  • Sedan många år screenas alla nyfödda i Sverige för medfödd hypothyreos
  • Kretinism ses oftast hos personer som är födda och uppvuxna i områden med uttalad jodbrist

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.