Fall och falltendens hos äldre

Basfakta

Definition

  • Oväntad händelse där en person faller och blir liggande på golvet eller marken eller lägre nivå oavsett om skada inträffar eller inte.
  • Falltendens är ett multifaktoriellt problem som oftast kräver tvärprofessionella insatser på alla nivåer och mellan olika nivåer i hälso- och sjukvården.1
  • Fall, både med och utan fysiska skador, är förenat med ökad morbiditet och funktionsnedsättning:
    • Efter en fallskada blir vårdtiden på sjukhus ofta längre än den genomsnittliga vårdtiden och förmågan att utföra dagliga göromål och delta i sociala aktiviteter är ofta nedsatt även lång tid efter fallet2-3
  • Fallskador hos äldre är mycket resurskrävande.4

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Utbildning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.