Sviktande hälsa hos äldre

Basfakta

Definition

  • Hälsosvikt hos äldre, "failure to thrive", definieras som viktminskning med mer än 5 % från utgångsvikten, försämrad aptit, nedsatt näringsstatus och inaktivitet, ofta i kombination med uttorkning, depressiva symtom, nedsatt immunfunktion och sänkta kolesterolvärden.1
  • Sviktande hälsa hos äldre är förknippad med ökad risk för infektioner, nedsatt cellmedierad immunitet, höftfraktur, trycksår och ökad dödlighet vid kirurgi.2-3
  • Vissa äldre patienter, såväl akut som kroniskt sjuka, genomgår en process med tilltagande funktionssvikt, ökande apati, förlust av viljan att äta och dricka, vilket medför att patienten dör.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.