Depression hos äldre

Sammanfattning

  • Definition:Med depression hos äldre menas en sjuklig nedstämdhet hos personer över 65 år.
  • Förekomst:Cirka 10–15 % av äldre har depressionssymtom och cirka 5 % har sjukdomstecken på egentlig depression i undersökningar i västvärlden
  • Symtom:Symtomen är sänkt stämningsläge, intresse- och glädjelöshet, trötthet, försämrad koncentrationsförmåga och uppmärksamhet, sömnstörning, ätstörningar och återkommande tankar på döden. Ångest och/eller kroppsliga symtom är vanligt vid depression bland äldre.
  • Kliniska fynd:Grundlig somatisk undersökning ska utföras för att utesluta somatisk sjukdom.
  • Diagnostik:Instrument som har vetenskapligt stöd är MINI och GDS-15 samt GDS-20.
  • Behandling:Bedöm i första hand om depressionen kan bero på en specifik orsak som kan behandlas. Inled annars behandling med läkemedel. Psykoterapi är effektivt och bör beaktas.

Basfakta

Definition

  • Med depression hos äldre menas en sjuklig nedstämdhet hos personer över 60-65 år.1-2

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.