Parkinsons sjukdom

 • Definition:Degenerativ sjukdom i hjärnan som bland annat drabbar substantia nigra med gradvis utveckling av symtom på dopaminbrist
 • Förekomst:Prevalens är ca 1% i åldersgruppen 50–70 år, något högre bland personer över 70 år
 • Symtom:Kardinalsymtom är vilotremor, rigiditet, hypo/bradykinesi och postural instabilitet
 • Kliniska fynd:Centrala kliniska fynd är vilotremor, rigiditet, hypo/bradykinesi och postural instabilitet. Ofta unilateral symtomdebut.
 • Diagnostik: Diagnos ställs på typisk klinisk bild, tilläggsundersökningar kan göras för att utesluta andra sjukdomar.
 • Behandling:Läkemedelsbehandling är levodopa, COMT-hämmare, MAO-B-hämmare och/eller dopaminagonist. 

Basfakta

Definition

 • Degenerativ sjukdom i hjärnan som bland annat drabbar substantia nigra med gradvis utveckling av symtom på dopaminbrist:1-3
  • Tillståndet debuterar asymmetriskt och svarar på dopaminerg behandling
  • Den primära patologin är degenerativa förändringar, särskilt förlust av dopaminerga celler i substantia nigra med bildning av inklusionskroppar, så kallade Lewykroppar i de kvarvarande neuronerna
 • Parkinsonism:
  • Är en ospecifik beteckning på sjukdomstillstånd i hjärnan som har vissa gemensamma drag med Parkinsons sjukdom4
  • Parkinsonism kännetecknas av minst två av kardinalsymtomen vilotremor, rigiditet, akinesi och posturala störningar, men där underlag för specifik diagnos inte föreligger
 • James Parkinson beskrev sjukdomen 1817.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer

Referenser


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.