Cervical intraepitelial neoplasi (CIN)/Dysplasi

Basfakta

Definition

  • Cervikal intraepitelial neoplasi (CIN) omfattar förändringar i epitelet som börjar med minimal atypi och kan progrediera till invasivt karcinom i skiv- eller cylinderepitel på livmoderhalsen.1
  • Begreppen Cancer in situ och höggradig dysplasi CIN3 (implicerar potential för malign transformation) används som synonymer.
  • I Sverige infördes organiserad cellprovsscreening i hela landet i början av 1970-talet. En optimalt organiserad cytologiscreening för upptäckt och behandling av cervikal intraepitelial neoplasi kan minska incidensen av livmoderhalscancer med 70–90 %.2 Prov tas efter inbjudan av barnmorskor.
  • I Sverige används en modifierad Bethesdanomenklatur för cytologi:3
    • Avvikande cellprover kan för handläggningens skull delas in i låggradiga och höggradiga förändringar4
    • De kallas låggradiga om cellförändringarna associeras med ASC-US och lätt dysplasi
    • De kallas höggradiga om cellförändringarna associeras med måttlig och svår dysplasi/cancer in situ eller med körtelcellsförändringar

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.