Infektionsbenägenhet

Basfakta

Definition

  • Infektionsbenägenhet föreligger hos en patient som oftare har infektioner än genomsnittet och/eller som har en känd defekt i immunförsvaret.1
  • Infektionsbenägenhet är relativt vanligt i barndomen utan att detta är något uttryck för immunbrist.
  • Man skiljer mellan primär och sekundär immunbrist.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.