Transfusionsreaktioner

Basfakta

Definition

  • Omfattar de symtom och reaktioner av varierande allvarlighetsgrad som uppstår i samband med transfusion av blodkomponenter.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.