Järnbristanemi

 • Definition:Järnbrist och samtidig anemi. Delas in i absolut och funktionell järnbrist. 
 • Förekomst:Prevalensen hos kvinnor är 4–14 % och hos män 0–2 %.
 • Symtom:Trötthet, dyspné och huvudvärk är typiska symtom. 
 • Kliniska fynd:I typfallet är patienten blek, takykard och takypnoisk. Blåsljud över hjärtat kan förekomma.
 • Diagnostik:Baseras på prover, med Hb-värde talande för anemi och ferritin <15 eller <30 µg/L. Värden 30–99 µg/L kan också innebära järnbrist, särskilt vid samtidig förekomst av inflammation. MCV, transferrin och transferrinmättnad kan ge mer information.
 • Behandling:Består av peroral eller parenteral järnsubstitution. 

Basfakta

Definition

 • Järnbrist:
  • Absolut järnbrist:
   • Tömda järndepåer vid benmärgsutstryk, men blir vanligen påvisad som lågt ferritin- och/eller transferrinvärde
   • Med eller utan anemi
  • Järnbrist vid inflammation/funktionell järnbrist:
   • Normala eller förhöjda ferritinvärden (med lågt transferrinvärde)
   • Transporten av järn till erytroblasterna är försvårad
   • Se: Anemi vid kronisk sjukdom
 • Järnbristanemi:
  • Definieras som järnbrist + lågt hemoglobin (Hb)1
  • Järnbrist och järnbristanemi är ett uttryck för bakomliggande sjukdom, tills motsatsen är bevisad
 • Anemi:

Diagnos

Behandling

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.