Myelom

 

  • Definition:Myelom – eller multipelt myelom – är en malign tumörsjukdom i benmärgen orsakad av klonal proliferation av plasmaceller.
  • Förekomst: Cirka 600 nya fall diagnostiseras i Sverige årligen. Sällsynt före 40-årsålder. Medianåldern för diagnos är omkring 72 år.
  • Symtom: Alarmsymtom som kräver akut utredning är spinal kompression, allvarlig hyperkalcemi och akut njursvikt. Symtomen vid myelom är dock ofta smygande. Vanliga symtom är trötthet och skelettsmärtor, anemi, upprepade täta infektioner, viktnedgång, blödningsbenägenhet, törst, förvirring, oliguri.
  • Kliniska fynd: Skelettsmärtor (ofta rygg eller bröstkorg/revben), patologiska frakturer, exempelvis kotkompressionsfrakturer, hotande tvärsnittslesion, anemi, hyperkalcemi, polyneuropati eller rizopati, njursvikt, hög SR, osteoporos hos män och premenopausala kvinnor och återkommande bakteriella luftvägsinfektioner. Välgrundad misstanke enligt standardiserat vårdförlopp, se kortversion för primärvården (RCC).
  • Diagnostik: Vid misstanke om myelom tas blodstatus (Hb, LPK, TPK), elektrolytstatus inklusive P-albumin, P-kalcium (eller joniserat Ca) och P-kreatinin samt fraktionerade proteiner i serum och urin (exempelvis U-elektrofores och S-elektrofores). Fria lätta kedjor i serum (S-FLC) kan ersätta fraktionerade proteiner i urinen.
  • Behandling:Behandlingen omfattar bland annat autolog stamcellstransplantation, proteashämmare, immunmodulerande läkemedel och monoklonala antikroppar.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Observation

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.