Trombocytos, essentiell trombocytos

 • Definition:Trombocytantal ≥450 x 109/L. Essentiell trombocytos (ET) är ett myeloproliferativt tillstånd.
 • Förekomst:Sekundär, reaktiv trombocytos är mycket vanligt. ET är ett ovanligt tillstånd. 
 • Symtom:Eventuellt symtom på bakomliggande tillstånd. Vid ET ibland inga symtom. Vanliga symtom är kopplade till tromboser. Svettningar, fatigue och klåda kan förekomma. 
 • Kliniska fynd:Kliniska fynd vid ET saknas ofta. 
 • Diagnostik:Det är viktigt att utesluta sekundär trombocytos med hjälp av anamnes, kliniska fynd och riktad provtagning. Välgrundad misstanke på ET enligt standardiserat vårdförlopp, se Nationellt vårdprogram Myeloproliferativ neoplasi (RCC).
 • Behandling:Vid ET behandling av kardiovaskulära riskfaktorer och eventuellt behandling för att minska risk för trombos. 

Basfakta

Definition

 • Trombocytos definieras oftast som en trombocytnivå ≥450 x 109/L.1-2
 • Trombocytos kan, baserad på dess etiologi, delas in i:
  • Primär trombocytos eller essentiell trombocytos (ET) – beror på en benmärgsstörning (ett myeloproliferativt tillstånd som kallas essentiell eller primär trombocytemi)
  • Sekundär trombocytos – är ett uttryck för en reaktiv process
 • Trombocytos kan förutom essentiell trombocytos vara ett tidigt tecken på cancer, särskilt lung- njur-, livmoder och kolorektalcancer.3-4
 • Den här texten handlar främst tillståndet essentiell trombocytos (ET) men beskriver även differentialdiagnosen och därmed andra orsaker till trombocytos:

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.