Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

  • Definition:Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) är en cancersjukdom med ansamling av lymfocyter med moget utseende i blod, benmärg och lymforgan.
  • Förekomst:Drygt 500 nya fall i Sverige årligen. Medianåldern vid diagnos är 71 år. Vanligare bland män.
  • Symtom:Tillståndet upptäcks ofta vid utredning av annan sjukdom, innan symtom på KLL har börjat visa sig. Symtom på KLL är kopplade till anemi, trombocytopeni samt infektioner och B-symtom (nattliga svettningar, viktnedgång och feber).
  • Kliniska fynd:Generell och oöm lymfkörtelsvullnad, ibland hepatosplenomegali. Hudblödningar, blåmärken och blek hud i avancerat stadium.
  • Diagnostik:Lymfocytos i blod med klonala B-lymfocyter ≥5x109/L, typiska fenotyper vid flödescytometri och typisk morfologisk bild av lymfocyter krävs för diagnos.
  • Behandling:Endast patienter med symtomgivande sjukdom behandlas. Sjukdomsspecifik behandling är i första hand kemoimmunterapi, B-cellsreceptorhämmare och bcl2-hämmare.

Basfakta

Definition

  • Cancersjukdom med ansamling av lymfocyter med moget utseende i blod, benmärg och lymforgan.
  • Vid diagnos är de allra flesta i ett tidigt och icke behandlingskrävande skede av sjukdomen. 
  • Klinisk stadieindelning sker enligt Rai eller Binet klassifikationen, se Nationellt vårdprogram för kronisk lymfatisk leukemi.1

Diagnostik

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.