Akut lungödem

Basfakta

Definition

  • Akut lungödem är ett symtom som är framträdande vid till exempel akut hjärtsvikt men även en del andra tillstånd.1-2
  • Tillståndet karakteriseras av kapillärläckage från lungkärl till interstitium och alveol.
  • Man skiljer mellan kardiogent och icke-kardiogent akut lungödem:
    • Även om orsakerna varierar så yttrar sig tillstånden på ett kliniskt liknande sätt
  • För att uppnå optimal behandling är det avgörande att klarlägga orsaken till lungödemet. 

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.