Förmaksflimmer (FF) och förmaksfladder

Sammanfattning

  • Definition:Förmaksflimmer (FF) är en supraventrikulär arytmi som kännetecknas av okoordinerad förmaksaktivitet. Vid förmaksfladder finns en elektrisk återkopplingskrets och aktiviteten är jämnare.
  • Förekomst:Vanligt tillstånd, särskilt efter 60 års ålder. Viktig riskfaktor för ischemisk stroke.
  • Symtom:Palpitationer, dyspné, bröstsmärtor, trötthet och nedsatt kondition kan förekomma. Alla har inte symtom.
  • Kliniska fynd:Takykardi som är helt oregelbunden (förmaksflimmer) eller regelbunden (förmaksfladder).
  • Diagnostik:Typiska förändringar på EKG (avsaknad av p-vågor, oregelbunden rytm vid FF och regelbunden rytm vid förmaksfladder) bekräftar diagnosen.
  • Behandling:Förebyggande av stroke, främst med antikoagulantia (A). Bättre symtomkontroll med frekvens-/rytmreglerande behandling (B). Behandling av komorditet och kardiovaskulära riskfaktorer (C). 

Basfakta

Se även artikel om Antikoagulationsbehandling med warfarin, heparin, LMH eller NOAK.

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.