Långt QT-syndrom

 • Definition:Arytmi som kännetecknas av ett långt QT-intervall med ökad risk för synkope och plötslig hjärtdöd. 
 • Förekomst:Den medfödda varianten förekommer i >5 per 10 000 individer. Den förvärvade formen är vanligare.
 • Symtom:Kan presentera sig som presynkope, synkope och plötslig hjärtdöd. 
 • Kliniska fynd:Vanligen finns inga avvikande fynd.
 • Diagnostik:Diagnosen ställs med hjälp av anamnes och EKG. I vissa fall utförs gentestning.
 • Behandling:Livsstilsåtgärder, undvika utlösande faktorer, undvika läkemedel som kan öka QT-tiden, läkemedelsbehandling och ibland ICD-implantation.

Basfakta

Definition

 • Långt QT-syndrom, LQTS, är en arytmi som kännetecknas av ett långt QT-intervall:
  • Arytmin ger en ökad risk för plötslig hjärtdöd och synkope 
  • Medfött LQTS kallas också för kongenitalt LQTS och förkortningen LQTS syftar ofta till den ärftliga varianten1
  • Man kan också tala om ett förvärvat långt QT-intervall, förvärvat LQTS, med ett långt QT-intervall som beror på läkemedelspåverkan eller elektrolytrubbningar:2
   • Det är inte helt klart om detta bör benämnas LQTS eller endast förvärvad QT-förlängning
   • I denna artikel används uttrycket förvärvat LQTS
 • LQTS definieras utifrån typiska EKG-förändringar med förlängd QT-tid eller med hjälp av ett särskilt poängsystem, LQTS Risk Score:

Diagnos

Behandling

Komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.