Sjuk sinusknuta, Sick Sinus Syndrome (SSS)

 • Definition:Arytmi till följd av förändringar eller dysfunktion av sinusknutan, antingen idiopatiskt eller sekundärt till annan sjukdom. 
 • Förekomst:Vanligt hos äldre, ofta sekundärt till annan hjärtsjukdom. 
 • Symtom:Perioder med långsam puls, eventuellt växlande mellan långsam och snabb. Kan vara asymtomatiskt, kan ge svimningskänsla, synkope, bröstsmärtor och andningssvårigheter. 
 • Kliniska fynd:Bradykardi, eventuellt också perioder med takyarytmi.
 • Diagnostik:EKG. Långtidsmätning (Holter). Eventuellt elektrofysiologiska belastningstester.
 • Behandling:Pacemaker är den primära behandlingen.

Basfakta

Definition

 • Sjuk sinusknuta, sick sinus syndrome (SSS) är ett sjukdomstillstånd som karakteriseras av avvikande uppkomst av hjärtimpulser till följd av förändringar i sinusknutan (sinusknutedysfunktion).1-3
 • Avvikande hjärtrytmer som kan uppstå är sinusbradykardi, sinus arrest eller sinoatrialt exit block.
 • SSS är inte en sjukdom med en enda etiologi eller patogenes, utan är snarare en samling av tillstånd där EKG indikerar sinusknutedysfunktion.
 • Tillståndet karakteriseras av huvudsakligen sinusknutedysfunktion med därav följande abnorm aktivering av förmaket.
 • Tillståndet associeras med retledningsstörningar och olika supraventrikulära takyarytmier och kan leda till alternerande taky-/bradyrytm.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos.

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.