Supraventrikulär takykardi, sinustakykardi

  • Definition:Takykardier, kallas även SVT, med frekvens >100 slag/minut som uppstår i förmak, AV-knutan eller his bunt.
  • Förekomst:35 per 100 000 invånare/år, dubbelt så vanligt hos kvinnor.
  • Symtom:Varierar från asymtomatiska personer till hjärtklappning, andnöd, presynkope, synkope och polyuri. 
  • Kliniska fynd:Personer kan vara hemodynamiskt påverkade av SVT.
  • Diagnostik:Diagnosen ställs med hjälp av EKG. Ekokardiografi rekommenderas hos alla.
  • Behandling:De flesta SVT kan egenbehandlas med vagala manövrer. Ibland behövs behandling med adenosin och elkonvertering. Långtidsbehandling med läkemedel eller ablation kan bli aktuellt. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.