Wolff-Parkinson-Whites syndrom

Basfakta

Definition

  • Tillstånd med preexcitation av kamrarna och förekomst av atrioventrikulär reentry takykardi (WPW-syndrom).1
  • Är ett medfött tillstånd förenat med supraventrikulär takykardi.
  • Preexcitation av kamrarna:
    • Innebär att delar av kammaren aktiveras tidigare än normalt av en elektrisk impuls som utgår från förmaket
    • En extra retledningsbana mellan förmak och kammare gör att impulsen snabbare når fram till kammaren än om impulsen följer den vanliga retledningsbanan via AV-knutan
    • Tillståndet predisponerar för anfall av paroxysmal supraventrikulär takykardi men även förmaksflimmer
  • Det finns flera preexcitationssyndrom, men WPW är det vanligaste.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.