Kardiovaskulär bedömning av idrottare

Basfakta

Definition

  • Artikeln baserar sig på amerikanska, europeiska och svenska riktlinjer.1-6
  • Medicinsk bedömning av idrottare innebär screening av förhållanden som kan påverka idrottsutövarens hälsa och säkerhet.7
  • Många av de kardiovaskulära förhållandena som kan leda till icke-traumatisk plötslig död, visar inga symtom och tecken, något som gör dem svåra att upptäcka.
  • Det har diskuterats i hur hög grad en läkarundersökning kan bidra till att identifiera riskpersoner så att åtgärder för förhindrande av plötslig död kan vidtas. Relativt få nationer kräver läkarundersökning av alla idrottsutövare före deltagande i tävlingar, men antalet ökar.8

Tillstånd

Kardiovaskulär bedömning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.