Hypertrofisk kardiomyopati

  • Definition:I regel ärftlig hjärtsjukdom med förekomst av ökad tjocklek av vänster kammare som inte enbart förklaras av ökad belastning.
  • Förekomst:Cirka 1 av 500 personer har sjukdomen, men alla är inte symtomatiska.
  • Symtom:Många är asymtomatiska. Ansträngningsrelaterad dyspné, bröstsmärta, hjärtklappning, presynkope och synkope förekommer. Ibland är plötslig hjärtdöd det enda symtomet (särskilt hos barn).
  • Kliniska fynd:Oftast inga fynd. Tecken på förstorat hjärta och blåsljud kan förekomma. 
  • Diagnostik:Baseras vanligen på anamnes, kliniska fynd, EKG, ekokardiografi och oftast genetisk diagnostik.
  • Behandling:Egenbehandling för att förebygga symtom. Symtomatisk behandling med läkemedel, kirurgi, pacemakerbehandling. Hos vissa patienter ICD för att minska risken för plötslig hjärtdöd. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.