Kronisk hjärtsvikt

Sammanfattning

 • Definition: Ett komplext kliniskt syndrom med symtom och tecken på att hjärtats minutvolym är för låg i förhållande till kroppens behov. Kan delas in i hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion (HFpEF), reducerad ejektionsfraktion (HFrEF) och med mellanvärden för ejektionsfraktionen (HFmEF).
 • Förekomst: Prevalensen anges till 1–2 %, det vill säga omkring 100 000–200 000 patienter i Sverige. 
 • Symtom: Typiskt är dyspné, ortopné, paroxysmal nattlig dyspné, minskad ansträngningskapacitet, trötthet/fatigue med förlängd tid till återhämtning, bilateralt ankelödem.
 • Kliniska fynd: Typiska fynd är halsvenstas, hepatojugulär reflux, tredje hjärtton, lateralt placerad apikal impuls.
 • Diagnostik: En kombination av symtom, tecken, blodprover där BNP/NT-proBNP har särskilt värde samt EKG och ekokardiografi.
 • Behandling: Beror på typ av hjärtsvikt. Vid HFrEF är ACE-hämmare, betablockerare och aldosteronantagonister ofta indicerade medan man vid HFpEF mest inriktar sig på grundsjukdomarna. Diuretika kan användas hos alla patienter med tecken på stockning.

Basfakta

Definition

 • Ett komplext kliniskt syndrom med typiska symtom och tecken som beror på en strukturell eller funktionell hjärtavvikelse vilket leder till att hjärtats minutvolym blir för låg i förhållande till kroppens behov och/eller leder till ett kompensatoriskt ökat fyllnadstryck i vänsterkammaren:1
  • Kan definieras av en klinisk bild med specifika symtom såsom dyspné och trötthet samt typiska tecken såsom lungrassel och perifert ödem som tecken på salt- och vätskeretention
  • Det europeiska förbundet för kardiologer (European Society of Cardiology) definierar hjärtsvikt som en abnormalitet i hjärtstruktur eller -funktion som leder till att hjärtat inte uppnår tillräcklig kapacitet för att förse kroppen med syre, trots normala fyllnadstryck i hjärtat (eller kompensatoriskt ökade) 
 • Hjärtsvikt är, när den är obehandlad, en progressiv sjukdom som utvecklar sig från asymtomatisk till allvarlig svikt och där tidig behandling kan hindra utveckling av klinisk svikt.2-3
 • Olika klassificeringar:
  • Efter kliniskt förlopp (akut, kroniskt eller stabilt)
  • Efter funktionsklass enligt NYHA-klassificering (New York Heart Association)4
  • Etiologiskt
  • Patofysiologiskt, högersvikt eller vänstersvikt – forward failure eller backward failure
  • Hjärtsvikt med reducerad ejektionsfraktion, bevarad ejektionsfraktion eller en mellanform bland dessa två; i kliniska sammanhang är detta den viktigaste indelningen

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.