Pulmonell hypertension

  • Definition:Definieras som ökat genomsnittligt vilotryck i arteria pulmonalis (MAP) ≥25 mmHg. Kan ha idiopatisk grund eller vara komplikation till en rad olika sjukdomar såsom hjärtsvikt, kroniska lungsjukdomar och bindvävssjukdomar. 
  • Förekomst:Ses oftast kliniskt vid symtomatisk vänstersidig hjärtsvikt. Den idiopatiska formen är sällsynt med en incidens på 1–2/1 000 000 årligen.
  • Symtom:Dyspné, trötthet, synkope. Eventuella symtom på underliggande sjukdom. 
  • Kliniska fynd:Eventuellt cyanos. EKG-förändringar förenliga med högersidig belastning. Eventuellt ödem, hepatomegali och halsvenstas vid högersidig svikt.
  • Diagnostik:Diagnosen ställs med hjärtkateterisering med tryckmätning, eventuellt med ekokardiografi.
  • Behandling:Hjärtsviktsbehandling. Eventuellt vasodilaterande behandling vid idiopatisk form. Eventuellt lungtransplantation. 

 

Basfakta

Definition

  • Hemodynamisk och patofysiologiskt heterogent tillstånd som definieras som ökat medeltryck i arteria pulmonalis (MAP) ≥25mmHg i vila – mätt vid högersidig hjärtkateterisering.1
  • Obehandlad pulmonell hypertension, oavsett orsak, leder till högersidig hjärtsvikt.
  • Pulmonell hypertension kan vara idiopatisk eller finnas sekundärt till en rad olika kliniska tillstånd. Indelas efter patologiska och patofysiologiska karakteristika i 5 undergrupper. 

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.