Aortaaneurysm

 • Definition:Lokaliserad utvidgad del av aorta, vanligast i abdominala aorta. Antas bero på ateroskleros.
 • Förekomst:I obduktionsmaterial föreligger aortaaneurysm hos 2–4 % vid ålder över 50–60 år.
 • Symtom:Vanligtvis asymtomatiskt, men kan med tiden ge symtom till följd av tryck från aneurysmet. Vid ruptur uppstår snabbt magsmärtor och chock.
 • Kliniska fynd:Eventuellt pulserande fyllnad i buken.
 • Diagnostik:Verifieras och följs med ultraljud eller DT.
 • Behandling:Förebyggande kirurgi vid diameter över 55 mm hos män och cirka 50 mm hos kvinnor eller expansion över 1 cm per år. 

Basfakta

Definition

 • Aortaaneurysm innebär en dilatation i abdominala aorta på 3,0 cm eller mer vilket oftast motsvarar minst 2 standarddeviationer från vad som anses vara normalt:1
  • Definitionen vilar på ultraljudsundersökningar och anses ha en sensitivitet på 67 % samt en specificitet på 97 % gällande att förutse behovet av att åtgärda aneurysmet inom 10 år
  • Måtten är framräknade för män, och en lägre gräns för kvinnor kan vara lämpligt
  • Även vissa asiatiska populationer kan gagnas av en lägre gräns

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer

Källor


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.