Benartärsjukdom, claudicatio

 • Definition:Perifer benartärsjukdom till följd av ateroskleros, innefattande asymtomatisk benartärsjukdom, claudicatio intermittens, kronisk kritisk extremitetsischemi och akut ischemi.
 • Förekomst:Cirka en femtedel av personer 60–90 år har benartärsjukdom.
 • Symtom:Varierar från inga symtom till vilosmärtor med vävnadsdöd. 
 • Kliniska fynd:Kan bestå av nedsatta perifera pulsar, ankel-/armtrycksindex ≤0,9, hudförändringar (sår) och stenosljud.
 • Diagnostik:Baseras i första hand på ankel-/armtrycksindex ≤0,9 och ibland gångtest. Duplexundersökning (ultraljud) och tåtrycksmätning i vissa fall.
 • Behandling:Består av anpassning av ohälsosamma levnadsvanor (särskilt rökstopp), gångträning/fysisk aktivitet och statinbehandling. Trombocythämmande läkemedel hos symtomatiska patienter. Kirurgi kan bli aktuellt.

Basfakta

Definition

 • Perifer arteriell sjukdom definieras av det European Society of Cardiology (2017) som förträngningar på grund av arteriell sjukdom i alla kärl förutom sjukdomar i koronarartärer och aorta:1
  • Perifer artärsjukdom anges som undergrupp där oftast arteriell sjukdom i extremiteterna avses, här ingår benartärsjukdom. Begreppet perifer arteriell sjukdom används dock också för att benämna benartärsjukdom
  • Denna text behandlar perifer benartärsjukdom till följd av ateroskleros, som kan delas in i :
   • Asymtomatisk benartärsjukdom
   • Intermitterande claudicatio/claudicatio intermittens (fönstertittarsjuka eller kärlkramp i benen) 
   • Kronisk kritisk extremitetsischemi där kritisk benischemi ingår
   • Akut ischemi (akut nedsatt perfusion på grund av ocklusion av en artär) 

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.